menu

भारतको फैसला ले नेपालको बिधुतिय कारोबार ऐन प्रभावित होला;

नेपालको सन्दर्भमा «साइबर कानुन ‘भन्नाले» विद्युतिय कारोबार ऐन, 2063 «र यस कानुन अन्तर्गत बनेका नियम निर्देशिकालाई जनाउँछ. यो कानुनको मुख्य विवादमा रहेको दफा दफा 47 हो. नेपाली कानुनको यो दफा भारतीय सूचना प्रविधि कानुनको सेक्सन 66 ए सँग लगभग ठ्याक्क मिल्दो छ. भारतीय कानुनमा 3 वर्षको जेल सजायको व्यवस्था थियो भने नेपालको कानुनमा 5 वर्षको जेल सजायको प्रावधान राखिएको छ. Lanjutkan membaca
anchor text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *